Prijsvraag Volksbelang 1895

Downloads …

Alle informatie over de prijsvraag is te vinden in het prijsvraagreglement en bijbehorende bijlagen.

Update d.d. 30-04-2020: Aanpassing van documenten bij download 3 en 4, toevoeging van downloads 12-14.

01. Prijsvraagreglement Prijsvraag energiezuinige circulaire volkshuisvesting

In dit document treft u informatie over de opgave, de voorwaarden voor deelname, de beoordelingscriteria en de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op de prijsvraag.

02. Overzichtskaart Hof van Holland

De planlocatie voor het woongebouw is gelegen in Hof van Holland. Voor een goed beeld van de ontwikkelingen in heel Hof van Holland is de overzichtskaart te vinden in onderstaande download

03. CAD tekening planlocatie

Een kaart van de planlocatie in zijn directe omgeving is als CAD tekening beschikbaar in onderstaande download.

04. Schematische kaart projectgebied vlek1

Een overzichtskaart van de planlocatie in de openbare ruimte is te vinden in onderstaande download.

05. Doelgroepen Talis

De drie doelgroepen van het woongebouw beschreven aan de hand van ‘persona’. Hierin wordt een beeld geschetst van leefstijl, achtergrond, wensen en mogelijkheden van de beoogde potentiële bewoners. De persona zijn beschreven in deze bijlage.

06. Matjes Talis

In de appartementen zijn ten behoeve van de bruikbaarheid matjes te plaatsen voor: een zithoek, een keuken, een slaapkamer, een badkamer, een toilet en een wasmachine. De gevraagde matjes met maatvoering zijn uitgewerkt in deze bijlage.

07. Algemene Voorwaarden stadsverwarming

Het is verplicht de woningen aan te sluiten op het stadsverwarmingsnet. De Algemene Voorwaarden warmte voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW van Nuon zijn in deze bijlage te lezen.

08. Aansluitvoorwaarden stadsverwarming

Het is verplicht de woningen aan te sluiten op het stadsverwarmingsnet. In dit document staan de aansluitvoorwaarden voor warmte en/of koude. Het gaat om de technische eisen die Nuon stelt aan installaties. De aansluitvoorwaarden zijn in deze bijlage te lezen.

09. Beeldkwaliteitsplan Hof van Holland

Voor Hof van Holland is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld met informatie over de beoogde verschijningsvorm. Het beschrijft een gewenst beeld van een toekomstige situatie. In het beeldkwaliteitsplan worden specifieke beeldkenmerken beschreven voor de structurerende stedenbouwkundige elementen in Hof van Holland.

10. Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder 2013

De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld waarin het mogelijk wordt af te wijken van de genormeerde voorkeurswaarden (toegestane geluidbelasting) en Hogere Waarden toe te staan. Deze beleidsregels zijn te lezen in deze bijlage.

11. Besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder Nijmegen Dijkzone Woenderskamp

Het toestaan van zogenaamde Hogere Waarden in de wet geluidhinder wordt vastgelegd in een HW-besluit. Aan een HW-besluit zijn voorwaarden verbonden waarmee in het ontwerp rekening gehouden moet worden. Het HW-besluit voor de planlocatie is te lezen in deze bijlage.

12. Antwoord op gestelde vragen

In deze download vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

13. Eigendom

Verklaring van eigendom en akkoordverklaring.

14. Luchtfoto’s

Deze download bevat luchtfoto’s van het plangebied.